Forum of A7-NCT

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng Nhập  

Share | 
 

 Quà tặng cho tập thể lớp 11A7 nè !!!

Go down 
Tác giảThông điệp
sakurasapuwa
vip 2
vip 2


Tổng số bài gửi : 16
Join date : 15/02/2008

Bài gửiTiêu đề: Quà tặng cho tập thể lớp 11A7 nè !!!   Sat Feb 16, 2008 12:04 am

Năm mới thầy hổng có gì tặng cho các em, chỉ có 1 vài câu chuyện cười dzui dzui 1 chút gửi cho các em đọc chơi. Cổ nhân có câu : 1 nụ cười = 10 thang thuốc xổ ... mọi ưu phiền mà. Nếu coi xong mà hổng thấy méc cười thì nhớ lấy tay tự thọt lét cho mình cười nha, coi như cười an ủi cho thầy dzui cũng được. Hix...Hix...

1. Coù 2 oâng giaùo vieân chôi vôùi nhau raát thaân, moät ngöôøi teân Nguyeãn Xí, moät ngöôøi teân Traàn Vaên Khoaû. Moät hoâm, oâng thaày teân Xí ghi tin nhaén cho oâng thaày teân Khoaû treân baûng thoâng baùo nhö sau : “Khoaû thaân, ñeán nhaø Xí hoïp gaáp, nhôù ñem theo giaáy …”

2. Rao baùn nhaø : Nhaø coù töôøng daøy choáng ñaïn, haøng raøo cao, coù löôùi saét baûo veä, moùng nhaø toát, coù caûnh saùt baûo veä, coù camera ôû taát caû caùc daõy haønh lang, nhaø coù nhieàu phoøng, moãi phoøng ñeàu coù trang bò cöûa saét, phoøng aên roäng, ñuû choã cho caùc buoåi tieäc tuøng. Muøa ñoâng thì aám, muøa heø thì maùt, moãi phoøng ñeàu coù moät giöôøng. Ngoâi nhaø coù nhieàu toilet, coù söùc chöùa haøng traêm ngöôøi cuøng luùc, ñieän nöôùc ñaày ñuû, moãi ngaøy ñeàu coù coâng an ñi tuaàn. Ai muoán mua nhaø treân, xin chuù yù : 100 ngöôøi ñaàu tieân seõ ñöôïc giaûm 50% giaù nhaø. Ñòa chæ lieân heä : Nhaø tuø Chí Hoaø, ñöôøng CMT8, Quaän 10. Ñieän thoaïi lieân heä : (08). 113
3. Hoïc troø hö
Trong giôø hoïc lòch söû, thaáy coù moät nhoùm hoïc sinh khoâng chuù yù nghe giaûng, thaày giaùo lieàn keâu moät ngöôøi trong soá ñoù traû lôøi caâu hoûi : “Em ôû beân caïnh cöûa, chuù yù nghe toâi hoûi ñaây : Traàn Quoác Tuaán ñaùnh tan quaân Nguyeân Moâng laàn thöù maáy? Naêm naøo?”.
- Daï … em khoâng bieát.
- Thoâi ñöôïc, theá thì toâi cho em moät cô hoäi nöõa : Hoà Quyù Ly laäp ra nhaø Hoà vaøo naêm naøo?
- Daï, em cuõng khoâng bieát.
- Toâi hoûi em 1 caâu hoûi cuoái cuøng : Chuû tòch Hoà Chí Minh ñoïc Tuyeân ngoân ñoäc laäp vaøo naêm naøo? ÔÛ ñaâu?
- Xin loãi … caâu naøy em cuõng khoâng bieát.
- Theá ñaáy, vaäy toái qua em laøm gì haû? Chaéc khoâng phaûi hoïc baøi ñaáy chöù?
- Khoâng, toái qua em chôi ñaùnh baøi.
- Caäu hay thaät ñaáy! Theá baây giôø anh coù maët ôû ñaây ñeå laøm gì haû???
- Daï … ñeå … thay boùng ñeøn ñieän. Vì em laø thôï ñieän ñöôïc nhaø tröôøng cöû ñeán söûa chöõa maø.
4. Ngöôøi giuùp vieäc gioûi
Coù moät baø chuû nhaø khaù kó tính vaø ngaên naép, thöôøng khoâng haøi loøng veà nhöõng coâ ngöôøi laøm neân baø ta ñoåi ngöôøi giuùp vieäc xoaønh xoaïch. Moät hoâm, coù moät coâ gaùi treû ñeán xin laøm coâng, baø ta ñoàng yù nhöng caên daën : “Coâ phaûi giöõ gìn nhaø cöûa saïch seõ, goïn gaøng. Toái ñeán phaûi doïn ñoà chôi cuûa luõ treû vaø taém röûa cho chuùng thaät saïch, roài keå chuyeän cho chuùng nguû, bieát chöa?”
Coâ gaùi vaâng daï roài lui ra. Toái ñoù, duø ñaõ khaù muoän roài nhöng baø chuû nhaø vaãn coøn nghe thaáy tieáng ñoäng ôû phoøng nguû cuûa ñaùm treû, roài thaät laâu sau ñoù coâ gaùi môùi thôû hoàng hoäc ñi ra. Hôi khoù chòu, baø chuû hoûi : “Coâ laøm caùi quaùi gì vôùi luõ treû maø laâu theá?”
- Thöa baø chuû – Coâ gaùi treû lung tuùng ñaùp – Boïn treû khaù ngoan nhöng ñöùa lôùn nhaát khoâng chòu nghe lôøi, khoù khaên laém toâi môùi taém ñöôïc cho noù, theá maø noù coøn giôû ñuû troø quaùi quyû ñeå choïc töùc toâi …
- Ñöùa naøo theá? - Baø chuû hoûi laïi.
- Daï thöa, caäu con trai toùc naâu, ñeo kính caän, mieäng coù noát ruoài …
Baø chuû keâu trôøi : “Thoâi cheát roài! Ñoù laø choàng cuûa toâi ñaáy, giôøi aï!”.
5. Traät ñöôøng ray
Moät chieác xe löûa ñang chaïy vôùi vaän toác raát lôùn thì bò traät ñöôøng ray. Noù lao xuoáng moät caùnh ñoàng vaø chaïy thaúng vaøo röøng. Quaûn lyù tröôûng chaïy vaøo khoang laùi, hoûi baùc laùi taøu : - Anh ñang laøm gì theá haû?
- Thöa seáp, coù moät thaèng dôû hôi ñang naèm treân ñöôøng ray aï!
- Sao anh khoâng caùn cho noù cheát quaùch ñi cho xong?
- Vaâng ... thì toâi ñang coá gaéng ñuoåi kòp noù ñaây ... (He ... He ... Dzui hoâng?)
6. Coù moät linh muïc ñi veà vuøng noâng thoân heûo laùnh ñeå truyeàn ñaïo. Ñang ñi thì thaáy coù moät thoân nöõ xinh ñeïp ñang chuaån bò taém ôû döôùi soâng. Khi coâ gaùi baét ñaàu côûi ñoà, oâng ta caàu nguyeän : - Laïy Chuùa! Xin ñöøng ñeå con nhìn thaáy gì caû! Toäi loãi! A men!
Coâ thoân nöõ ñaõ treo aùo leân caây, vò linh muïc laïi caàu nguyeän : - Laïy Chuùa! Xin Ngöôøi haõy bòt chaët ñoâi maét cuûa con. Toäi loãi quaù!
Cho ñeán luùc coâ gaùi hoaøn toaøn thoaùt y 100% thì vò linh muïc laïi laàm raàm noùi : - Laïy Chuùa! Xin Ngöôøi haõy ... nhaém maét laïi! Con xin chòu toäi!
7. Hieán thaân cho y hoïc
Coâ con gaùi lôùn goïi ñieän cho meï : - Meï ôi, con ñaõ quyeát ñònh hieán thaân cho y hoïc.
Meï coâ gaùi : - Con yeâu quyù, con haõy suy nghó thaät kó tröôùc khi vieát di chuùc, trong ñoù con noùi con coù baèng loøng ñeå ngöôøi ta moå xeû laáy tim gan pheøo phoåi … hoaëc moät boä phaän naøo ñoù ñeå caáy gheùp cho ai ñoù sau khi con qua ñôøi khoâng.
Coâ gaùi : - Meï ôi, meï noùi gì maø kinh khuûng quaù vaäy! Con chæ muoán thoâng baùo vôùi meï laø con ñaõ chính thöùc nhaän lôøi caàu hoân cuûa moät anh baùc só thoâi maø.
8. Trôû veà thuôû ban ñaàu
Kyû nieäm 60 naêm ngaøy cöôùi, cuï oâng baøn vôùi cuï baø : - Hai ñöùa mình seõ tìm veà höông vò tình yeâu cuûa thuôû ban ñaàu khi môùi yeâu nhau, em nheù!. Cuï baø ñoàng yù, theá laø chieàu hoâm ñoù, ñang ngoài trong phoøng, ñoät nhieân coù moät cuïc giaáy ñöôïc baén qua cöûa soå, cuï baø nhaët leân, raát xuùc ñoäng vaø run raåy môû ra xem : “7 giôø toái nay, heïn em ôû döôùi gaàm caàu keânh Nhieâu Loäc ñeå hai ñöùa mình ngoài ngaém traêng nheù!”. 6g45 chieàu, tay caàm boù hoa hoàng, oâng cuï huyùt saùo nhaéc baø cuï roài moät mình ra ñeán choã heïn tröôùc. 7g ... 7g30 ... 8g45 ... 9g ..., thôøi gian cöù theá troâi qua, heát kieân nhaãn noåi, vaû laïi luùc naøy söông ñeâm ñaõ xuoáng nhieàu neân raát laïnh, oâng cuï ñieân tieát lieân, maët haàm haàm quay veà nhaø, môû cöûa ra vaø quaùt : “Sao baø khoâng ra choã heïn haû???”. Baø cuï ngoài uû ruõ, thuùt thít khoùc : Maù khoâng cho em ñi ... Hu ... Hu ...
9. Tieáng voïng
Moät ngöôøi ñaøn oâng vaø vôï anh ta ñi leo nuùi ôû ñænh Anpô. Khi leo ñeán ñænh, caû hai nhìn thaáy moät taám bieån ñeà “Tieáng Voïng”. Ngöôøi vôï baûo : - Anh laøm xem, xem noù coù that nhö vaäy khoâng?
Anh choàng noùi : - Anh nghó ñoù laø ñieàu ngoác ngheách, nhöng cuõng thou moät laàn xem sao!?
Ngöôøi choàng laáy söùc heùt thaät to : - Voâ lyù !?!?!?...
Sau moät phuùt vaãn khoâng thaáy gì, anh ta baûo : - Ñoù thaáy khoâng, chaúng coù gì xaûy ra caû, roõ laø bòp bôïm.
Ngöôøi vôï baûo : - Anh thöû laïi moät laàn thöû xem!
Laàn naøy anh ta laáy hôi laïi heùt thaät to : - Toâi laø ngöôøi ñaøn oâng baûnh trai nhaát theá giôùi!
Vaø baây giôø môùi nghe tieáng voïng laïi : “Voâ … …lyù … lyù … lyù … !!!!!!!!!”
10. Chaët ...
Có 1 anh chàng cà lăm đi mua vịt quay: bán cho tui một... một... một...con... con..- con gì?- con.. vịt.. vịt. - ok!- chặt... chặt... chặt...- chặt hả?rồi, chặt, chặt. - nửa... nửa... nửa...n..nửa.- nữa hả? (chặt miệt mài) - hic, hic... nửa... nửa...,hic, hic - nữa hả?(chặt miệt mài), chà thằng này hào phóng quá - huhu...hu...nửa... nửa...,huhu, nửa... con... con... thôi!- hả? Tao chặt cả chục con đã rồi mày lấy có nửa con? Tao chặt.. mày luôn nè!

Hết tập 1
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
oh! pinksunshine!
team
team


Tổng số bài gửi : 120
Join date : 20/01/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Quà tặng cho tập thể lớp 11A7 nè !!!   Sat Feb 16, 2008 9:08 pm

thanks thầy nhìu nhìu! em đủ 10 nụ cười rùi đó nha!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
TayChoiCoHang
team
team
avatar

Tổng số bài gửi : 51
Join date : 20/01/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Quà tặng cho tập thể lớp 11A7 nè !!!   Sat Feb 16, 2008 10:16 pm

Tú ko nên quăng boom trên diễn đàn nhà có đọc được jì đâu mà hay chứ :pale: :pale: :pale:

_________________
:.♥️.: Không Thương :.♥️.: Không Nhớ :.♥️.: Không Mơ Mộng :.♥️.:
:.♥️.: Không Buồn :.♥️.: Không Chán :.♥️.: Lệ Không Rơi :.♥️.:
:.♥️.: Không Yêu Ai Cả :.♥️.: Lòng Băng Giá :.♥️.:
:.♥️.: Không Nhớ Ai Cả :.♥️.: Hồn Tự Do :.♥️.:


Phong Độ Là Nhất Thời
Đẳng Cấp là Mãi Mãi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Quà tặng cho tập thể lớp 11A7 nè !!!   

Về Đầu Trang Go down
 
Quà tặng cho tập thể lớp 11A7 nè !!!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum of A7-NCT :: Chuyện lớp mình :: Thảo luận chung-
Chuyển đến